Villkor och integritetspolicy

Dessa villkor gäller mellan NQ Neuroquant AB, org. nr 556969-5462 och användarna av NeuroQuant plattform med tillhörande tjänster. Genom att bli användare/kund accepterar du dessa villkor.

Med användare menas alla som använder NeuroQuant webbsida, tar del av analyser eller använder plattformen.

NeuroQuant Medlemsvillkor

1. Registrering av Medlemskap
För att bli användare så krävs det registrering av e-postadress och lösenord. Genom registrering godkänner medlemmen är fysisk -och juridisk person och att Medlemmen är över 18 år. Det är inte tillåtet för flera personer att dela på ett medlemskap.

2. Inloggningsuppgifter och lösenord
Varje användare skapar eget användarnamn och lösenord och dessa uppgifter är personligt för varje enskild användare och det är inte tillåtet att inloggningsuppgifter och lösenord delas till andra personer. Avtalsbrott mot detta villkor kan generera omedelbart uppsägelse av medlemskapet.

3. Betalning, uppsägning och återbetalning

3.1 På NeuroQuant finns det tre betalningsalternativ användaren kan välja: Basic, Premium och Corporate. Betalning för abonnemang hanteras av Stripe. Vid 7-dagars testperiod kommer det automatisk debiteras efter testperioden. NeuroQuant sparar ingen kontokortsinformation. Betalning för abonnemang hanteras av vår betaltjänstleverantör Stripe.

3.2.1 Månadsabonnemang
När du betalt för en prenumeration kommer medlemskap löpande automatiskt fortsätta från månad till månad tills det avslutas. Såvida du inte avslutar ditt medlemskap före det månatliga förnyelsedatumet godkänner du att abonnemangsavgiften för nästa månad debiteras från din betalningsmetod (Se ”Avslutande” nedan). Du hittar information om ditt medlemskap i inloggat läge.

3.2.2 Årsabonnemang
När du betalt för en prenumeration kommer medlemskap löpande automatiskt fortsätta från år till år tills det avslutas. Såvida du inte avslutar ditt medlemskap före det årliga förnyelsedatumet godkänner du att abonnemangsavgiften för nästa år debiteras från din betalningsmetod.

3.3 Betalningsmetoder för Månadsabonnemang och Årsabonnemang
Du kan ändra betalningsmetod eller prenumeration genom att logga in i plattformen. Om en betalning inte kan dras på grund av att betalningsmetoden har gått ut, att det finns otillräckliga medel eller annat, och du inte ändrar din betalningsmetod eller avslutar ditt konto, kan vi avbryta tillgången till tjänsten tills vi har mottagit en giltig betalningsmetod. För vissa betalningsmetoder kan utfärdaren av din betalningsmetod debitera dig en utländsk transaktionsavgift eller andra avgifter. Kontrollera med leverantören av din betalningsmetod för mer information.

3.5 Avslutande av abonnemang.
Du kan avsluta ditt abonnemang när som helst. Du kommer att ha fortsatt tillgång till medlemskapet till slutet av din månatliga faktureringsperiod. NeuroQuant ger inga återbetalningar eller tillgodohavanden för påbörjade månader. Om du avslutar ditt abonnemang avslutas ditt konto automatiskt vid slutet av din aktuella faktureringsperiod.

3.6 Direktbetalning
Direktbetalning (Även kallad ”Fast kostnad”) innebär att användaren betalar för en bestämd tidperiod till ett fast pris. Direktbetalning kräver heller ingen aktivt uppsägning för medlemskapet och tjänsten avslutas automatisk direkt efter betalperiodens slut. Användaren behåller konto efter betalningsperiod är slut. Kontoanvändaren får själv välja om han/hon vill förnya medlemskapet.

3.7 Prisändringar och abonnemangsändringar
Det händer att vi förändrar våra abonnemang och ändrar priset på vår tjänst. Men alla prisändringar eller förändringar i våra abonnemang kommer att börja gälla för dig tidigast 30 dagar efter att du informerats om detta via e-post.

4. Informationsleverans
Tjänsten består av information som levereras enbart via webbplatsen och i plattformen.

5. Immateriella rättigheter
All finansiell information och samtliga immateriella rättigheter, varumärke, grafik, upplägg som förekommer på webbplatsen tillhör NeuroQuant eller NeuroQuants dataleverantörer.
Användaren har ingen rätt att direkt eller indirekt ladda ner, bearbeta och analysera data från våra dataleverantörer.

6. Risker med finansiella instrument
Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk och det finns inga garantier för att kapital som investeras i aktier och fonder går med vinst eller i värsta fall få tillbaka vid en försäljning. Användaren svarar själv för risken och måste därför skaffa sig kännedom om de villkor som gäller för handel med sådana instrument och om instrumentens egenskaper. Att placering eller andra positioner i finansiella instrument så som aktier sker på egen risk. NeuroQuant kan inte på något sätt ansvara för de investeringsbeslut som den finansiella informationen som webbplatsen kan ge upphov till.

7. Ansvarsbegränsningar
7.1 NeuroQuant levererar via plattformen enbart finansiell information och tekniska lösningar som ska underlätta för användaren att göra egna analyser. NeuroQuant tillhandahåller varken rådgivning eller köp- och sälj rekommendation för enskilda aktier för börsen allmänt eller andra finansiella instrument. Tjänsten är baserad på objektiv fakta och innehåller inga antaganden eller köpråd. Varje enskild besökare, eller betalande medlem gör sina egna antaganden och värderingar och därför kan inte i NeuroQuant ansvara för de investeringsbeslut och dess konsekvens som den finansiella informationen som webbplatsen kan ge upphov till.

7.2 NeuroQuant arbetar ständigt för att webbplatsen och plattformen ska vara korrekt, komplett. NeuroQuant kan inte ansvara för eventuella  de fel som uppkommer

7.3 NeuroQuant kan inte ansvara för tekniska fel som orsakas av tredje parts Bankkort och Internetbank.

8. Force Majeure
NeuroQuant befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal gällande historiska finansiell information och nyckeltal när följande händelser är orsak till att NeuroQuant ej kan hålla det ingångna avtalet: händelser som krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbara händelser utanför NeuroQuant kontroll, vilka ej skäligen kunnat förutses.

9. Ändring av villkoren
NeuroQuant kan från tid till annan göra ändringar i dessa villkor eller tjänsterna. Vänligen besök denna information och kontrollera villkoren med jämna mellanrum. Om du efter att ändringarna trätt i kraft fortsätter använda tjänsten innebär det att du godkänner ändringen. Utformningen av själva tjänsten på webbplatsen kan ändras utan särskilt medgivande eller meddelande.

10. Lagval och tvistlösning
Tvist med anledning av avtalet mellan Användare och NeuroQuant ska avgöras enligt svensk lag i allmän domstol. I tillämpliga fall, enligt vad som gäller enligt Allmänna Reklamationsnämndens regler, har Användaren möjlighet att i första hand vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden för att få tvisten prövad.

11. Personuppgifter
11.1 Användaren och NeuroQuant är överens om att Användaren är personuppgiftsansvarig och NeuroQuant dess personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som NeuroQuant behandlar för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal. Användaren ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att NeuroQuant eventuella behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

11.2 NeuroQuant behöver spara data om användaren för att kunna hantera medlemskap och betalningar. Den data som sparas är Användarnamn, e-postadress och det IP-nummer som användaren har vid varje betalning. Användarnamn och e-postadress behövs för inloggning och kommunikation. IP-nummer behövs för att uppfylla lagkrav om momsbetalning till EU (MOSS).

11.3 NeuroQuant webbplats och databaser hostas av Amazon Web Service.

Integritetspolicy

Personuppgifter
NeuroQuant värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information NeuroQuant samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

NQ NeuroQuant AB (556969-5462) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

De personuppgifter som NeuroQuant behandlar är Användarnamn, epost-adress och det IP-nummer som användaren har vid varje betalning. Användarnamn och epost-adress behövs för inloggning, köp och kommunikation. IP-nummer behövs för att uppfylla lagkrav om momsbetalning till EU (MOSS).

Uppgifterna kan även användas för kundundersökningar, nyhetsbrev samt för interna statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per e-post, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Om hela eller delar av NeuroQuants verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har certifieringsteknik (SSL) för webbläsare och stark envägs-kryptering av lösenord.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos NeuroQuant sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund genom att kontakta NeuroQuant via mail.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Länkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att NeuroQuant inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy
NeuroQuant förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

close-form
Kontakta oss

Skicka ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan.

assistant-avatar